درباره ما

 

از جنس عشقم و پرم از احساس
موسیقی این هنر زیبا رو برگزیدم تا همواره آنچه که هستم باقی بـمانم در ایـن مسیر هرگز مشوقی نداشتم که هـیچ، ای بـسا مـانع راهـم و رشدم بودند‌. اگر چه بـغایت تنها، اما مصمم بودم و این مسیر را ادامه دادم آزار و اذیتها محکمترم کرد هرگز ازین حسادتها لحظه ای آسوده نبوده و نیستم اما حمایت پر مهر شما روشنای راهم و کلام گرمتان آرامشم و ناز نگاهتان جوشش هنرم، و سینه ام تخته نشان عـشقی خواهد شد که شما چونان قطره های ترنم انگیز باران بر من جاری خواهید نـمود و صـدای احـساس شما بـودن افـتخارم خواهد بود. دوستدارانم را دوست می دارم زیرا که بزرگترین سرمایه های زندگی من هستند.


ارادتمند همه ی شما: آبتین روح بخش

 

مدرک موسیقی

 

کارت های عضویت